XEM NHÓM TIN
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, năm 2017

 

 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, năm 2017 (Tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết Hội đồng quản trị

 

 Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu (Tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết Hội đồng quản trị

 

 Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 (Tải về)

Xem chi tiết


Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 

 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Tải về)

Xem chi tiết


Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 

 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và một số tài liệu (Tải về)

Xem chi tiết