XEM NHÓM TIN
Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất

 

 Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất (Tải về)

Xem chi tiết


Công văn giải trình báo cáo tài chính bán niên 2019 đã kiểm toán - Công ty mẹ

 

 Công văn giải trình báo cáo tài chính bán niên 2019 đã kiểm toán - Công ty mẹ (Tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất

 

 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 đã kiểm toán - Hợp nhất (Tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 đã được kiểm toán - Công ty mẹ

 

 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 đã được kiểm toán - Công ty mẹ (Tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 - Hợp nhất và Công văn giải trình

 

 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 - Hợp nhất và Công văn giải trình (Tải về)

Xem chi tiết